Löpande undersökning

SÅ HÄR FUNGERAR ENKÄTEN

Förr gjordes hyresgästenkäten vart annat år, nu rullar den hela tiden, vilket medför flera fördelar – framför allt får vi en snabbare återkoppling på de åtgärder som genomförs.

Alla möjliga vinklar
Företaget som utför undersökningen åt Vidingehem heter ScandInfo och i deras service ingår inloggning till en hemsida där resultatet från enkäten uppdateras fortlöpande. Här kan hyresgästernas svar och synpunkter granskas ur i princip alla möjliga vinklar; ortsvis, områdesvis, ämnesvis och så vidare. Möjligheten att bryta ner informationen och detaljanalysera den ger oss ett vasst verktyg i vårt utvecklingsarbete. Vi kan följa trender och se vilka resultat vårt arbete får.

Både dåligt och bra
En självklar del är naturligtvis att se var det finns missnöje, vad detta beror på och hur det kan åtgärdas. Men lika viktigt är det att få veta vad som är bra; vad hyresgästerna uppskattar och varför de gör det. Om man kan isolera de positiva faktorerna kan man ofta omsätta dem inom andra områden och på så sätt sprida effekten inom organisationen.

Svaren angår alla
Arbetet med analysen sker i arbetsgrupper med representanter från olika delar av företaget. Det är viktigt att alla är involverade, enkätsvaren angår varje medarbetare i Vidingehem. Därför måste resultatet hela tiden diskuteras och föras ut i organisationen, med fokus på den återkoppling vi får över tid, så att vi vet att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle.

              Hyresgästen fyller i                     enkäten. Frågorna är uppdelade i olika ämnesområden och vissa kan variera beroende på årstid och andra parametrar som kan vara intressanta.

              Representanter för               olika delar av vår organisation går igenom svaren och arbetar fram åtgärder och förbättringar.

Därefter införs förändringarna i organisationen.
Eftersom undersökningen hela tiden rullar får vi
snabb återkoppling och kan mäta resultaten av såväl större, strukturella förändringar som av mindre, riktade punktinsatser.

MER LÄSNING

Fler sätt att föra dialog med hyresgästerna